SociaalPlusPrivacy Statement

SociaalPlus is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring en cookiestatement

Contactgegevens:

Adres:Paul Krugerweg 43 3851 ZH Ermelo
Telefoon:085-0021258

Ronald van Esch is de Functionaris Gegevensbescherming van SociaalPlus. Hij is te bereiken via rvesch@sociaalplus.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

SociaalPlus verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder staat een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres(sen)
 • Geboortedatum (alleen voor personeel en detacheringskandidaten)
 • Geboorteplaats (alleen voor personeel en detacheringskandidaten)
 • Adresgegevens (alleen voor klanten, prospects, personeel en detacheringskandidaten)
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door je CV in te sturen via deze pagina, in correspondentie of telefonisch
 • Bankrekeningnummer (alleen voor klanten, personeel en leveranciers)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

SociaalPlus verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou als je bij ons ingeschreven staat als werkzoekende of als werknemer:

 • Gezondheid, voor zover als nodig is mbt aanpassingen van de werkplek en aanvragen voor bijzondere regelingen.
 • Burgerservicenummer (BSN) als je bij ons in dienst bent, komt of geweest bent.
 • Kopie geldig legitimatiebewijs van iedereen die bij ons in dienst is.

SociaalPlus verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te kunnen leveren
 • Om een goede baan voor je te vinden, ook met een wel of niet anoniem profiel op onze website.
 • Om aanpassingen aan je werkplek of functie te kunnen doen
 • Vanuit een wettelijke verplichting

SociaalPlus verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

SociaalPlus neemt geen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SociaalPlus) tussen zit. SociaalPlus gebruikt wel de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Office 365 van Microsoft: voor alle office toepassingen en opslag van gegevens in de cloud.
 • Steam van Codelogic: voor onze callcenteractiviteiten.
 • Pipedrive als CRM systeem.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

SociaalPlus bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

 • Alle bedrijfscorrespondentie: 7 jaar
 • Personeelsgegevens: 7 jaar na einde dienstverband
 • Financiële transacties: 7 jaar
 • Eventuele opgeslagen telefoongesprekken: 6 maanden (of korter op verzoek klant)
 • Telefoonnotities van inbound klanten: 6 maanden (of korter op verzoek klant)
 • Inkomende telefoonnummers: 6 maanden (of korter op verzoek klant)
 • Ingestuurde CV’s: 1  jaar na laatste toestemming

Delen van persoonsgegevens met derden

SociaalPlus verkoopt jouw gegevens nooit aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, om een passende functie voor je te vinden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. SociaalPlus blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van je gegevens

Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door SociaalPlus en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@sociaalplus.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

SociaalPlus wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

SociaalPlus neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Zo worden alle gegevens via beveiligde verbindingen op beveiligde servers opgeslagen, heeft niet iedereen binnen SociaalPlus zomaar toegang tot alle gegevens, en hebben we verwerkersovereenkomsten met de partijen waarmee we samenwerken.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Ronald van Esch. Hij is de Functionaris Gegevensbescherming van SociaalPlus. Hij is te bereiken via rvesch@sociaalplus.nl