SociaalPlusSociaalPlus gaat voor de hoogste PSO trede (3+ 30+ (Abw))

SociaalPlus gaat voor de hoogste PSO trede (3+ 30+ (Abw))

Wij hopen dit jaar het keurmerk nog te ontvangen

 

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is een wetenschappelijk onderbouwd kwaliteitskeurmerk van TNO. Het is een instrument dat inzicht geeft in de mate waarin organisaties meer dan gemiddeld sociaal ondernemen, gericht op de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. De PSO brengt in een peiljaar op bedrijfsniveau de verhouding in kaart tussen het aantal medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt en het totale aantal werkzame  medewerkers. Het percentage medewerkers met een kwetsbare arbeidsmarktpositie dat werkzaam is bij een organisatie heet directe sociale bijdrage. Er is ook een zogeheten indirecte sociale bijdrage. Dat is het percentage waarin inkopen van producten of diensten bij PSO-gecertificeerde organisaties en sociale werkvoorzieningen (SW-bedrijven) zijn omgerekend naar het aantal fte van de PSO-doelgroep dat aan dit ingekochte deel van de omzet heeft meegewerkt. Met deze indirecte sociale bijdrage komt de zogenoemde ketenstimulering op gang: een stimulans voor de hele keten om bij te dragen aan socialer ondernemen omdat organisaties van elkaar een PSO-certificering vragen.

De percentages directe en indirecte sociale bijdragen tellen we bij elkaar op tot de totale sociale bijdrage. We stellen vervolgens de mate van sociaal ondernemen vast door deze procentuele uitkomst te vergelijken met de normen van de PSO, op basis van het aantal medewerkers dat bij een bepaalde grootteklasse organisatie werkt. De PSO-normen zijn gebaseerd op landelijke representatieve cijfers uit de tweejaarlijkse Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) van TNO. De PSO-norm bepaalt de indeling op zogeheten PSO-prestatieniveaus. Een auditor van een certificerende instelling voert vervolgens een onafhankelijke toetsing uit. De auditor kijkt daarbij niet alleen naar het percentage medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar stelt ook kwalitatieve eisen: de auditor toetst of de organisatie zorgvuldig omgaat met medewerkers.

 

De Prestatieladder Socialer Ondernemen bestaat uit 4 niveaus waarvoor u een PSO-keurmerk kunt aanvragen – van Aspirant-status tot en met trede 3. U kunt op elk prestatieniveau instappen. Een organisatie die gecertificeerd is op een PSO-trede behoort tot de koplopers als het gaat om werkgelegenheid voor de PSO-doelgroep. Er zijn direct of indirect meer personen uit de PSO-doelgroep werkzaam bij een PSO-gecertificeerde organisatie dan bij organisaties in dezelfde grootteklasse waarin minimaal één persoon uit de PSO-doelgroep werkt. Inkopen bij PSO-gecertificeerde organisaties met een hoger prestatieniveau telt zwaarder mee voor het behalen van het eigen PSO-prestatieniveau dan inkopen bij organisaties met een lager prestatieniveau.

Prestatieniveaus van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)

De PSO kent vier prestatieniveaus waarvoor een PSO-certificaat kan worden toegekend. Instappen is op elk prestatieniveau mogelijk. Onderstaand leest u wat de vier PSO-prestatieniveaus betekenen. Daarnaast kent de PSO een separate PSO 30+ certificering die als aparte uitlezing binnen het hoogste prestatie niveau 3 is opgezet.

Aspirant-status

De PSO (h)erkent ook organisaties die de intentie hebben om binnen twee jaar door te groeien naar tenminste trede 1. Deze organisaties kunnen een Aspirant-status aanvragen. Om dit prestatieniveau te behalen dient een organisatie een Plan van aanpak te hebben opgesteld, dat geaccordeerd is op bestuurlijk- of directieniveau. Hierin staat SMART omschreven op welke wijze de organisatie binnen twee jaar toegroeit naar een PSO-trede 1, 2 of 3.  De Aspirant-status is twee jaar geldig. Om in aanmerking te komen voor een Aspirant-status wordt uw organisatie onafhankelijk getoetst op het geaccordeerde plan van aanpak en op de directe bijdrage en indirecte sociale bijdrage ( sociale inkoop).

Trede 1

Uw organisatie presteert bovengemiddeld in het bieden van werkgelegenheid aan de PSO-doelgroep. Dit betekent dat u aan meer personen uit de PSO-doelgroep werkgelegenheid biedt dan organisaties van dezelfde grootteklasse. Uw organisatie voldoet ook aan de kwalitatieve eisen met betrekking tot passend werk, integratie, functioneren, ontwikkeling en begeleiding.Organisaties die de norm voor trede 1 halen, presteren wat betreft socialer inclusief ondernemen boven het gemiddelde van alle organisaties met minstens één medewerker uit de PSO-doelgroep in Nederland in dezelfde grootteklasse: ze behoren tot de 35% best presterende bedrijven.

Trede 2

Uw organisatie presteert ruim bovengemiddeld in het bieden van werkgelegenheid aan de PSO-doelgroep. Dit betekent dat u aan meer personen uit de PSO-doelgroep werkgelegenheid biedt dan organisaties van dezelfde grootteklasse. Uw organisatie voldoet ook aan de kwalitatieve eisen met betrekking tot passend werk, integratie, functioneren, ontwikkeling en begeleiding.  Organisaties die de norm voor trede 2 halen, presteren wat betreft socialer inclusief ondernemen boven het gemiddelde van alle organisaties met minstens één medewerker uit de PSO-doelgroep in Nederland in dezelfde grootteklasse: ze behoren tot de 25 % best presterende bedrijven.

Trede 3

Uw organisatie behoort tot de koplopers in het bieden van werkgelegenheid aan de PSO-doelgroep. Dit betekent dat u aan meer personen uit de PSO-doelgroep werkgelegenheid biedt dan organisaties van dezelfde grootteklasse. Uw organisatie voldoet aan de kwalitatieve eisen met betrekking tot passend werk, integratie, functioneren, ontwikkeling en begeleiding. Organisaties die de norm voor trede 3 halen, presteren wat betreft socialer inclusief ondernemen boven het gemiddelde van alle organisaties met minstens één medewerker uit de PSO-doelgroep in Nederland in dezelfde grootteklasse: ze behoren tot de 10% best presterende bedrijven.

Trede 3+ 30+ (Abw)

Per 1 april 2017 is de extra uitlezing en certificering mogelijk waarmee bedrijven op trede 3 die 30% of meer mensen uit kwetsbare groepen in dienst hebben, geïdentificeerd kunnen worden. Deze bedrijven komen in aanmerking voor een zogeheten PSO 30+ certificering conform artikel 2.82 van de herziene Aanbestedingswet die per 1 juli 2016 in werking is getreden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.